Sądy powszechne właściwe w sprawach własności intelektualnej

W sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych właściwość sądu ustalana jest nieco inaczej, niż w wielu innych sprawach cywilnych (stąd specyficzne ujęcie tej kwestii w poniższym zestawieniu). Oto przed Państwem lista właściwych sądów, uporządkowana według nazw gmin. Podkreślam, że to jedynie pomoc, którą mimo ogromu włożonej w nią przeze mnie pracy warto weryfikować w sądach i źródłach powszechnie obowiązującego prawa.

Jeśli zdecydowaliście się Państwo na usługi rzecznika patentowego, proszę o kontakt.