Kodeks karny - komentarz internetowy

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu karnego albo otworzyć tekst jednolity K.k. w formacie pdf. Artykuły opatrzone komentarzem zostały wyboldowane.

Spis treści:

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa

* art. 13 (usiłowanie popełnienia przestępstwa)

* art. 14 (kara za usiłowanie)

* art. 15 (odstąpienie od popełnienia czynu)

* art. 16 (przygotowanie do przestępstwa)

* art. 17 (dobrowolne odstąpienie od przygotowania)

* art. 18 (podżeganie, pomocnictwo, sprawstwo kierownicze)

* art. 19 (kara za podżeganie lub pomocnictwo)

* art. 20 (odpowiedzialność współdziałających)

* art. 21 (okoliczności osobiste dotyczące sprawcy)

* art. 22 (łagodniejsza odpowiedzialność podżegacza i pomocnika)

* art. 23 (złagodzenie kary współdziałającego)

* art. 24 (prowokacja)

Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej

* art. 25 K.k. (obrona konieczna)

Rozdział IV. Kary

Rozdział V. Środki karne

Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne

Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych

Rozdział VII. Powrót do przestępstwa

Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

* art. 66 K.k.

Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych

Rozdział X. Środki zabezpieczające

Rozdział XI. Przedawnienie

Rozdział XII. Zatarcie skazania

Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych

Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

* art. 155 K.k.

* art. 156 K.k.

* art. 157 K.k.

* art. 160 K.k.

Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

* art. 177 K.k.

* art. 178a K.k.

Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku

Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności

* art. 190 K.k.

Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

* art. 212 K.k.

Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

* art. 218 K.k.

Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

* art. 228 K.k. (przyjęcie łapówki)

* art. 229 K.k. (danie łapówki)

Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

* art. 233 K.k. (fałszywe zeznania)

* art. 244 K.k.

Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

* art. 270 K.k.

Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu

* art. 278 K.k. (kradzież)

* art. 284 K.k. (przywłaszczenie)

* art. 286 K.k. (oszustwo)

* art. 288 K.k. (niszczenie cudzej rzeczy)

* art. 291 K.k. (paserstwo)

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

* art. 297 K.k.

* art. 300 K.k.

* art. 306 K.k.

Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy

Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym

Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu