Komentarz do art. 66 Kk (warunkowe umorzenie postępowania karnego)

Spis treści

Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks karny można znaleźć tutaj.

"Społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna", acz większa niż znikoma. Znikoma szkodliwość społeczna czynu oznacza, że w ogóle nie będzie on przestępstwem.

Informacja o warunkowym umorzeniu trafia do rejestru karnego. Mimo wszystko słabo to będzie wyglądało w CV :-( Czasem warto więc powalczyć o więcej.

Gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza w stosunku do oskarżonego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego lub inny podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przez Policję.

Wobec brzmienia par. 2 do warunkowego umorzenia kwalifikują się m.in. fałszerstwo, kradzież, przywłaszczenie, wyłudzenie kredytu, zniszczenie rzeczy.

Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, co do którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie.

Zakaz stosowania warunkowego umorzenia do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności wprowadzono do Kodeksu karnego stosunkowo niedawno. Wcześniej granica ta wynosiła co do zasady 3 lata. Jedynie w wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Rozwiązanie to bywało przedmiotem krytyki jako jedno z wymyślanych za profesorskim stołem przez kogoś, kto nie ma pojęcia o tym, jak w praktyce wygląda stosowanie prawa. Wiele przestępstw, które jak ulał pasowałyby do tego przepisu, pozostawało bowiem poza jego zakresem. Nowe brzmienie art. 66 weszło w życie 1 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247). [komentarz dodano 10 września 2018 r.]

Pytania?