Komentarz do art. 577 Kodeksu cywilnego

Spis treści

Art. 577. § 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

[Zastrzeżenie]

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem gwaranta. Tym ostatnim może być sprzedawca, ale dopuszczalne są i inne konfiguracje.

Od gwarancji należy oczywiście odróżniać rękojmię za wady. Co to tej ostatniej por. również komentarz do art. 556 Kodeksu cywilnego i cała grupa następujących po nim przepisów. [komentarz dodano 11 lutego 2017 r.]

Pytania?