Kodeks cywilny - komentarz internetowy

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu cywilnego. Te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane.

Księga pierwsza. Część ogólna

* art. 1 (czego dotyczy Kodeks cywilny) * art. 2 (uchylony) * art. 3 (prawo nie działa wstecz) * art. 4 (uchylony) * art. 5 (zakaz nadużywania prawa podmiotowego) * art. 6 (ciężar dowodu) * art. 7 (domniemanie dobrej wiary)

Tytuł I. Przepisy wstępne

Tytuł II. Osoby

Dział I. Osoby fizyczne

Rozdział 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

* art. 221 (definicja konsumenta) * art. 23 K.c. (dobra osobiste) * art. 24 K.c. (naruszenie dóbr osobistych)

Rozdział 2. Miejsce zamieszkania

* art. 25 (miejsce zamieszkania osoby fizycznej) * art. 26 (miejsce zamieszkania dziecka) * art. 27 (miejsce zamieszkania podopiecznego) * art. 28 (kilka miejsc zamieszkania)

Rozdział 3. Uznanie za zmarłego

Dział II. Osoby prawne

Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

Tytuł III. Mienie

* art. 44 (co to jest mienie) * art. 441 (mienie państwowe) * art. 45 (co to jest rzecz) * art. 46 (definicja: co to jest nieruchomość) * art. 461 (definicja: co to jest nieruchomość rolna) * art. 47 (część składowa rzeczy) * art. 48 (czy budynek jest częścią składową gruntu) * art. 49 (urządzenia przedsiębiorstwa na gruncie)

Tytuł IV. Czynności prawne

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Zawarcie umowy

Dział III. Forma czynności prawnych

Dział IV. Wady oświadczenia woli

* art. 82 (nieważność oświadczenia woli) * art. 83 (pozorne oświadczenie woli) * art. 84 (błąd co do treści czynności prawnej) * art. 85 (zniekształcenie oświadczenia woli) * art. 86 (podstępne wywołanie błędu) * art. 87 (groźba a oświadczenie woli) * art. 88 (forma i termin uchylenia się od skutków prawnych)

Dział V. Warunek

Dział VI. Przedstawicielstwo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Pełnomocnictwo

Rozdział 3. Prokura

Tytuł V. Termin

Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń

* art. 117 (skutki przedawnienia roszczeń) * art. 1171 (przedawnienie roszczeń konsumenckich) * art. 118 K.c. (termin przedawnienia roszczeń) * art. 119 (skracanie i przedłużanie terminu przedawnienia) * art. 120 (rozpoczęcie biegu przedawnienia) * art. 121 (spoczywanie biegu przedawnienia) * art. 122 (przedawnienie a zdolność do czynności prawnych) * art. 123 (przerwanie biegu przedawnienia) * art. 124 (kiedy przedawnienie biegnie na nowo) * art. 125 (przedawnienie zasądzonego roszczenia)

Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe

Tytuł I. Własność

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Treść i wykonywanie własności

Dział III. Nabycie i utrata własności

Rozdział 1. Przeniesienie własności

Rozdział 2. Zasiedzenie

art. 172 K.c. * art. 173 K.c. * art. 174 K.c. * art. 175 K.c. * art. 176 K.c.

Rozdział 3. Inne wypadki nabycia i utraty własności

Dział IV. Współwłasność

art. 210 K.c. * art. 211 K.c. * art. 212 par. 2 K.c.

Dział V. Ochrona własności

Tytuł II. Użytkowanie wieczyste

art. 237 K.c.

Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Użytkowanie

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Użytkowanie przez osoby fizyczne

Rozdział 3. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne

Rozdział 4. Inne wypadki użytkowania

Dział III. Służebności

Rozdział 1. Służebności gruntowe

Rozdział 2. Służebności osobiste

Rozdział 3. Służebność przesyłu

Dział IV. Zastaw

Rozdział 1. Zastaw na rzeczach ruchomych

Rozdział 2. Zastaw na prawach

Tytuł IV. Posiadanie

art. 343 K.c. (obrona posiadania)

Księga trzecia. Zobowiązania

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli

Dział I. Zobowiązania solidarne

* art. 366 K.c.

Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne

Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych

* art. 394 K.c. * art. 395 K.c. * art. 396 K.c. (odstępne)

Tytuł IV. (skreślony)

Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie

* art. 405 K.c.

Tytuł VI. Czyny niedozwolone

Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania

Dział I. Wykonanie zobowiązań

Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań

* art. 483 K.c. * art. 484 K.c.

Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu

* art. 498 K.c. (potrącenie wierzytelności)

Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Dział I. Zmiana wierzyciela

Dział II. Zmiana dłużnika

* art. 519 K.c. (zmiana dłużnika - przejęcie długu)

Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

* art. 527 K.c.

Tytuł XI. Sprzedaż

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Rękojmia za wady

* art. 556 K.c.* art. 560 K.c. * art. 568 K.c.

Dział III. Gwarancja jakości

* art. 577 K.c. * art. 579 K.c.

Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży

Rozdział 1. Sprzedaż na raty

Rozdział 2. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę

Rozdział 3. Prawo odkupu

Rozdział 4. Prawo pierwokupu

Tytuł XII. Zamiana

Tytuł XIII. Dostawa

Tytuł XIV. Kontraktacja

Tytuł XV. Umowa o dzieło

* art. 627 K.c. * art. 6271 (uchylony) * art. 628 (wynagrodzenie za dzieło) * art. 629 (zmiana wynagrodzenia za dzieło) * art. 630 (podwyższenia wynagrodzenia za dzieło) * art. 631 (odstąpienie od umowy o dzieło) * art. 632 (podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego) * art. 638 K.c.

Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane

* art. 6471 K.c.* art. 656 K.c.

Tytuł XVII. Najem i dzierżawa

Dział I. Najem

Rozdział 1. Przepisy ogólne

* art. 661 par. 1 K.c.

Rozdział 2. Najem lokalu

Dział II. Dzierżawa

Tytuł XVII 1. Umowa leasingu

Tytuł XVIII. Użyczenie

Tytuł XIX. Pożyczka

* art. 720 K.c. * art. 721 K.c. * art. 722 K.c. * art. 723 K.c. * art. 724 K.c.

Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego

Tytuł XXI. Zlecenie

Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Tytuł XXIII. Umowa agencyjna

Tytuł XXIV. Umowa komisu

Tytuł XXV. Umowa przewozu

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Przewóz osób

Dział III. Przewóz rzeczy

Tytuł XXVI. Umowa spedycji

Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia

Dział I. Przepisy ogólne

* art. 808 K.c.

Dział II. Ubezpieczenia majątkowe

Dział III. Ubezpieczenia osobowe

Tytuł XXVIII. Przechowanie

Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady

Tytuł XXX. Umowa składu

Tytuł XXXI. Spółka

Tytuł XXXII. Poręczenie

Tytuł XXXIII. Darowizna

Tytuł XXXIII 1. Przekazanie nieruchomości

Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie

Dział I. Renta

Dział II. Dożywocie

Tytuł XXXV. Ugoda

Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne

Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe

Dział I. Przekaz

Dział II. Papiery wartościowe

Księga czwarta. Spadki

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe

Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci

Dział I. Testament

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Forma testamentu

Oddział 1. Testamenty zwykłe

Oddział 2. Testamenty szczególne

Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych

Dział II. Powołanie spadkobiercy

Dział III. Zapis i polecenie

Rozdział 1. Zapis zwykły

Rozdział 2. Zapis windykacyjny

Rozdział 3. Polecenie

Dział IV. Wykonawca testamentu

Tytuł IV. Zachowek

Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku

Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy

Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe

Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku

* art. 1039 par. 1 K.c.

Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku

Tytuł I0. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych