Komentarz do art. 556 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady rzeczy)

Spis treści

Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

[Zastrzeżenie]

Co do samego pojęcia rękojmi por. tutaj.

O tym, czym jest wada fizyczna, rozstrzyga art. 5561 Kodeksu cywilnego. Wynika zeń, iż polega ona na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Ta z kolei wchodzi w grę, jeżeli rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy (a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia) bądź też została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Więcej także w tekście jednolitym Kodeksu cywilnego.

Wadę prawną definiuje art. 5563 Kodeksu cywilnego. Stanowi, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Zob. też komentarz do art. 568 Kc o terminach przedawnienia przy rękojmi.

Niekiedy sprzedanie wadliwej rzeczy można rozpatrywać w kategorii oszustwa. [komentarz zmodyfikowano 21 listopada 2018 r.]

Pytania?