Internetowe komentarze do przepisów prawnych

Poniższej znajdują się odnośniki komentarzy do ustaw, z czasem będzie się ona wydłużać. Wprowadzam je do serwisu stopniowo, w zależności od problemów, z którymi przychodzi mi akurat stykać się w mej praktyce prawniczej i które wydadzą mi się interesujące. Serwis został pomyślany jako źródło informacji niekoniecznie dla prawników, choć liczę, że i zdarzy się znaleźć tu niekiedy coś ciekawego. Proszę mieć na uwadze kilka kwestii: Po pierwsze, prezentowane poglądy to tylko moje prywatne stanowisko - przemyślane i oparte na starannej analizie przepisów, niemniej nie zawsze bezsporne. Po drugie, na końcu każdego komentarza, a czasem nawet po poszczególnych uwagach znajduje się data ich wprowadzenia. W międzyczasie moje zapatrywania mogły zdezaktualizować się mniej lub bardziej - choćby wskutek zmiany przepisów czy linii orzeczniczej. Dlatego jeśli szukacie Państwo pomocy prawnej i wyjaśnienia konkretnego problemu, wskazany jest kontakt. Po trzecie wreszcie, materiał do skomentowania jest potężny i nie mogę wykluczyć, że od czasu do czasu zdarzy się tu jakiś błąd. Staram się eliminować je na bieżąco i z góry dziękuję za przyjazne sygnały o dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Paweł Wrześniewski, adwokat & rzecznik patentowy

*

Proszę wybrać akt normatywny, do którego potrzebny jest komentarz:

Kodeks cywilny

Kodeks karny

Kodeks karny skarbowy

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania karnego

Kodeks pracy

Kodeks spółek handlowych

Kodeks wykroczeń

Ordynacja podatkowa

Prawo budowlane

Prawo farmaceutyczne

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo prasowe

Prawo upadłościowe

Prawo własności przemysłowej

Prawo wodne

ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

ustawa o ochronie danych osobowych

ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

ustawa o rachunkowości

ustawa o radiofonii i telewizji

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji