Art. 4011 Kpc (wznowienie postępowania po orzeczeniu TK) - komentarz

Spis treści

Art. 4011. Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Jeśli chodzi o pojęcie "akt normatywny", przypomnijmy, iż Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie oraz zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.

Komentowany przepis ma całkiem bogatą historię. W październiku 2004 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 4011 Kpc z ustawą zasadniczą, odraczając utratę przezeń mocy obowiązującej. Dopiero nowelizacja Kpc z 2004 r. nadała mu obecne brzmienie.

Komentowany artykuł ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc.

Wedle stanowiska Sądu Najwyższego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające w sentencji niezgodność z Konstytucją określonej wykładni aktu normatywnego, które nie powoduje utraty mocy obowiązującej przepisu, nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania przewidzianej w art. 4011 Kpc. [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie