Art. 524 Kpc (wznowienie postępowania nieprocesowego) - komentarz

Spis treści

Art. 524. § 1. Uczestnik postępowania może żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, jednakże wznowienie postępowania nie jest dopuszczalne, jeżeli postanowienie kończące postępowanie może być zmienione lub uchylone.

§ 2. Zainteresowany, który nie był uczestnikiem postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, może żądać wznowienia postępowania, jeżeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje się przepisy o wznowieniu postępowania z powodu pozbawienia możności działania.

[Zastrzeżenie]

Zgodnie z art. 523 Kpc prawomocne postanowienie orzekające co do istoty sprawy nie może być zmienione ani uchylone, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże prawomocne postanowienie oddalające wniosek sąd może zmienić w razie zmiany okoliczności sprawy.

Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Jeżeli weźmie udział w sprawie, staje się uczestnikiem.

O wznowieniu postępowania z powodu pozbawienia możności działania mowa w art. 401 Kpc. W ogóle trzeba tu wspomnieć, że do postępowania nieprocesowego (a to jego przecież dotyczy art. 524 Kpc) co do zasady stosuje się odpowiednio przepisy o procesie. Warto więc zerknąć do komentarza do art. 399 i nast. Kpc. [komentarz dodano 3 września 2018 r.]

Mam pytanie