Internetowy komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu postępowania cywilnego (te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane) albo otworzyć jej tekst jednolity w formacie pdf.

*

SPIS TREŚCI

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14)

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (art. 1-729)

Księga pierwsza. Proces (art. 15-50538)

Tytuł I. Sąd (art. 15-54)

Dział I. Właściwość sądu (art. 15-46)

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16-26)

Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16-18)

* art. 17 Kpc

Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19-26)

Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27-46)

Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27-30)

Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31-371)

Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38-42)

Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43-46)

Dział II. Skład sądu (art. 47-471)

Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48-54)

* art. 48 (wyłączenie sędziego z mocy ustawy) art. 481 (wyznaczenie innego sądu) * art. 49 (wyłączenie sędziego na wniosek) * art. 50 (wniosek o wyłączenie sędziego) * art. 51 (zawiadomienie o podstawie wyłączenia) * art. 52 (procedura wyłączenia sędziego) * art. 53 (utracił moc) * art. 531 (niedopuszczalność wniosku o wyłączenie sędziego) * art. 54 (wyłączenie referendarza sądowego albo ławnika)

Tytuł II. Prokurator (art. 55-60)

Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61-63)

Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631-632)

Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633-634)

Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na postawie odrębnych przepisów (art. 635

Tytuł IV. Strony (art. 64-97)

Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64-71)

Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72-74)

Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75-83)

Dział IV. Przypozwanie (art. 84-85)

Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86-97)

Tytuł V. Koszty procesu (art. 98-124)

Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98-110)

Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111-124)

Tytuł VI. Postępowanie (art. 125-42412)

Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125-183)

Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125-1305)

* art. 126 Kpc

* art. 127 Kpc (pismo przygotowawcze)

Rozdział 2. Doręczenia (art. 131-147)

* art. 132 Kpc

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148-163)

* art. 160 Kpc (sprostowanie protokołu rozprawy)

Rozdział 4. Terminy (art. 164-166)

Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167-172)

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173-183)

Dział II. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 1831-226)

Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 1831-186)

Oddział 1. Mediacja (art. 1831-18315)

Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184-186)

* art. 184 Kpc (ugoda sądowa)

* art. 185 Kpc (zawezwanie do próby ugodowej)

Rozdział 2. Pozew (art. 187-205)

art. 187 Kpc

Rozdział 2a. Organizacja postępowania (art. 2051-20512)

* art. 2051 Kpc (czy odpowiedź na pozew jest obowiązkowa)

* art. 207 Kpc

Rozdział 3. Rozprawa (art. 206-226)

Dział III. Dowody (art. 227-315)

Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227-234)

Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235-309)

Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235-243)

Oddział 2. Dokumenty (art. 2431-257)

Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258-277)

Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278-291)

* art. 290 par. 1 Kpc

Oddział 5. Oględziny (art. 292-298)

Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299-304)

Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305-309)

Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310-315)

Dział IV. Orzeczenia (art. 316-366)

Rozdział 1. Wyroki (art. 316-353)

Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316-332)

Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333-338)

Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339-349)

* art. 339 Kpc (wyrok zaoczny)

Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350-353)

Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 3531-3532)

Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354-3621)

Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363-366)

Dział V. Środki odwoławcze (art. 367-398)

Rozdział 1. Środki odwoławcze (art. 367-391)

* art. 369 Kpc

* art. 3731 Kpc (odpowiedź na apelację)

* art. 388 Kpc

Rozdział 11. (uchylony)

Rozdział 2. Zażalenie (art. 394-398)

* art. 394 Kpc (zażalenie na postanowienie)

Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981-39821)

* art. 3981 Kpc

* art. 3983 Kpc

* art. 3987 Kpc (odpowiedź na skargę kasacyjną)

* art. 3989 Kpc (przedsąd i przyjęcie skargi do rozpoznania)

Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822-39823)

Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399-4161)

* art. 399 (wznowienie postępowania cywilnego) * art. 400 (niedopuszczalność skargi o wznowienie) * art. 401 (wznowienie z powodu nieważności) * art. 4011 (wznowienie postępowania po orzeczeniu TK) * art. 403 (restytucyjne podstawy wznowienia postępowania) * art. 404 (wznowienie z powodu przestępstwa) * art. 405 (sąd właściwy do wznowienia) * art. 406 (odpowiednie stosowanie przepisów do skargi o wznowienie) * art. 407 (termin dla skargi o wznowienie) * art. 408 (ile lat na skargę o wznowienie) * art. 409 (skarga o wznowienie i wymogi formalne) * art. 410 (odrzucenie skargi o wznowienie postępowania) * Art. 411 (uchylony) * art. 412 (granice rozpoznania po wznowieniu) * art. 413 (wznowienie a wyłączenie sędziego) * art. 414 (wstrzymanie wykonania wyroku po skardze o wznowienie) * art. 415 (zwrot spełnionego świadczenia) * art. 416 (dalsze wznowienie) * art. 4161 (wznowienie a postanowienia)

Dział VII. (uchylony)

Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzec (art. 4241-42412)

* art. 4241 Kpc

* art. 4244 Kpc

* art. 4245 Kpc

* art. 4246 Kpc

Tytuł VII. Postępowanie odrębne (art. 425-50539)

Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425-452)

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425-435)

Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436-446)

Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447-452)

Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453-458)

Dział IIa. Postępowanie w sprawach gospodarczych (art. 4581-45813)

Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459-47716)

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459-476)

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477-4777a)

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778-47716)

Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478-479)

Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową (art. 479147935)

Rozdział 1. (uchylony)

Dział IVb. (uchylony)

Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946-47956)

Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957-47967)

Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 47968-47978)

Dział IVf. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego (art. 47979-47988)

Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480-505)

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480-484)

Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841-497)

* art. 4841 (wniosek o wydanie nakazu zapłaty) * art. 485 (kiedy sąd wyda nakaz zapłaty) * art. 486 (termin w sprawie wekslowej) * art. 487 (uchylony) * art. 488 (uchylony) * art. 489 (uchylony) * art. 490 (uchylony) * art. 491 (uchylony) * art. 492 (zabezpieczenie wykonania nakazu zapłaty) * art. 4921 (uchylony) * art. 493 (podstawa zarzutów od nakazu zapłaty) * art. 494 (uchylony) * art. 495 (uchylony) * art. 496 (uchylony) * art. 497 (koszty przy cofnięciu zarzutów)

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971-505)

* art. 4971 (uchylony) * art. 498 (uchylony) * art. 499 (postępowanie upominawcze) * art. 500 (uchylony) * art. 501 (uchylony) * art. 502 (uchylony) * art. 5021 (uchylony) * art. 503 (uchylony) * art. 504 (uchylony) * art. 505 (sprzeciw od nakazu zapłaty)

Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051-50514)

* art. 5051 Kpc (postępowanie uproszczone)

Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515-50527a)

Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515-50520)

Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521-50527a)

Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 50528-50539)

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528-50539)

Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (art. 506-6948)

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506-525)

* art. 524 Kpc

Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526-6948)

Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526-5601)

Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526-543)

Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526-534)

Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535-538)

Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539-543)

Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544-5601)

Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544-547)

Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548-551)

Oddział 3. Postępowanie (art. 552-5601)

Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561-605)

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561-5675)

Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568-59822)

Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568-5782)

Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579-584)

Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585-589)

Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590-598)

Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981-59814)

Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815-59822)

Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599-605)

Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606-62613)

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606-608)

Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609-610)

Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101-6107)

Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101-6105)

Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106-6107)

Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611-616)

Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617-625)

Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626)

Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261-62613)

Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 627-691)

Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza (art. 633-639)

Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640-645)

Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646-654)

Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655-660)

Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art. 661-663)

Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664-665)

Rozdział 6a. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego (art. 6651-6655)

Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego (art. 666-6681)

Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669-6792)

Rozdział 9. Dział spadku (art. 680-689)

Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690-691)

Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911-6919)

Dział IVb. Sprawy z zakresu prawa pracy (art. 69110-69111)

Dział V. Sprawy depozytowe (art. 692-69322)

Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692-69310)

Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311-69317)

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318-69322)

Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941-6948)

Księga trzecia. (uchylona)

Tytuł I-IV. (uchylone)

Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 716-729)

Część druga. Postępowanie zabezpieczające (art. 730-757)

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730-746)

* art. 730 Kpc (zabezpieczenie powództwa/roszczenia)

Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747-7541)

Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755-757)

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (art. 758-10951)

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758-843)

Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758-7751)

* art. 767 Kpc

Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776-795)

* art. 776 (definicja: co to jest tytuł wykonawczy) * art. 7761 (tytuł przeciwko małżonkowi)* art. 777 (definicja: co to jest tytuł egzekucyjny) * art. 778 (spółka cywilna - egzekucja) * art. 7781 (tytuł egzekucyjny przeciwko spółce osobowej) * art. 7782 * art. 779 (egzekucja ze spadku) * art. 780 (egzekucja przeciw kuratorowi spadku) * art. 781 (klauzula wykonalności - właściwy sąd) * art. 7811 (termin nadania klauzuli wykonalności) * art. 782 (klauzula wykonalności z urzędu)

Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 7951-7955)

Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956-7957)

Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958-7959)

Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych (art. 79510-79511)

Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych (art. 79512-79513)

Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych (art. 79514-79517)

Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796-817)

Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818-828)

Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829-839)

Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840-843)

Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844-10401)

Dział I. Egzekucja z ruchomości (art. 844-87911)

Rozdział 1. Zajęcie (art. 844-863)

Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864-879)

Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej (art. 8791-87911)

Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę(art. 880-888)

Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889-894)

Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895-908)

Dział IVa. Egzekucja z innych praw majatkowych (art. 909-912)

Dział V. Wyjawienie majatku (art. 913-9201)

Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921-1013)

Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921-922)

Rozdział 2. Zajęcie (art. 923-941)

Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942-951)

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952-961)

Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962-971)

Rozdział 6. Licytacja (art. 972-986)

Rozdział 7. Przybicie (art. 987-997)

Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998-1003)

Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004-1013)

Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131-10136)

Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014-10224)

Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023-10401)

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023-1028)

Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029-1032)

Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033-1034)

Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035-10401)

Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041-10951)

Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041-1059)

Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060-1064)

Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641-106413)

Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414-1065)

Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066-1071)

Dział IV. (uchylony)

Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081-1088)

Dział VI. (uchylony)

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (art. 1096-115325)

Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa (art. 1096-11104)

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1097-1102)

Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103-11051)

Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106- 11102)

Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 11103-11104)

Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (art. 1111-1116)

Księga druga. Postępowanie (art. 1117-114413)

Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117-1118)

Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119-1128)

Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129)

Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130-1136)

Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137)

Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138)

Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139-1142)

Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe (art. 11421-11427)

Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143)

Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art. 1144-11441)

Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 11442)

Tytuł XI. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (art. 11443-114413)

Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (art. 1145-115312)

Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145-11491)

Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150-1153)

Tytuł III-VI. (uchylone)

Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych (art. 115313-115325)

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 115313-115315a)

Tytuł II. Wykonanie (art. 115316-115322a)

Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania (art. 115323-115325)

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) (art. 1154-1217)

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154-1160)

Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161-1168)

Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169-1179)

Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180-1182)

Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183-1193)

Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194-1204)

Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205-1211)

Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212-1217)