Skarga bezzasadna

[zastrzeżenie] Choć przepisy nie zawierają definicji legalnej tego pojęcia, można przyjąć, że w sensie prawnym chodzi tu o skargę nie mającą oparcia w prawie powszechnie obowiązującym. Na ogół będzie to prawo materialne, choć nie zawsze. Przykładowo, skarga na czynności komornika - o ile okaże się uzasadniona - zazwyczaj oparta jest na naruszeniu prawa procesowego. Bezzasadność może dotyczyć skargi konstytucyjnej, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i innych.

O bezzasadności skargi w postępowaniu administracyjnym mowa jest w komentarzu do art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pytania?

dodano 1 lipca 2017 r.