Dyscyplinarka

Potoczne określenie sytuacji, gdy pracodawca bez wypowiedzenia rozwiązuje z pracownikiem umowy o pracę z powodu cieżkiego naruszenia przez tego ostatniego podstawowych obowiązków pracowniczych. [zastrzeżenie]

Podkreślić trzeba, że wobec obiegowego charakteru tego pojęcia niewykluczone są definicje szersze. Chodzi tu zwłaszcza o nawiązanie do art. 52 Kodeksu pracy, który wśród przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przewiduje nie tylko ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, ale i popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożlwiającego dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, a także zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pytania do prawnika?

prawnik ostatnio zaktualizował ten wpis 23 lutego 2015 r.