Odpowiedź na skargę kasacyjną do NSA (komentarz do art. 179 Ppsa)

Spis treści

Art. 179. Strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie czternastu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej. Po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi wnoszącemu skargę kasacyjną, wojewódzki sąd administracyjny niezwłocznie przedstawi skargę kasacyjną wraz z odpowiedzią i aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

[Zastrzeżenie]

KOMENTARZ

Tekst jednolity ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi można znaleźć tutaj.

WYMOGI: Jak każde inne pismo strony odpowiedź na skargę powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników, a nadto sygnaturę akt sprawy.

TERMIN I PO TERMINIE: Z przepisu wprost wynika, że termin do wniesienia odpowiedzi to 14 dni. Jak go policzyć? To niby proste, ale często jest przy tym dużo wzruszeń. Generalnie jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Czyli dnia doręczenia skargi nie wliczamy do terminu. Poczynając od następnego dnia odliczamy 14 dni. Zgodnie z prawem termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Zatem czternastego dnia jeszcze możemy odpowiedź wysyłać - oby przed północą!

Generalnie czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli jednak odpowiedź na skargę kasacyjną nie wpłynęła w terminie bez winy strony, sąd (ale jedynie na wniosek!) postanowi przywrócenie terminu. Albo odmówi przywrócenia terminu, o ile przyczyny jego uchybienia uzna za zawinione. Tak czy inaczej na postanowienie o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia przysługuje zażalenie.

Więcej o odpowiedzi na skargę na głównej stronie poświęconej tej tematyce.

ILE ODPISÓW: Wedle Ppsa zasada jest taka, że do pisma strony kierowanego do sądu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Dotyczy to również odpowiedzi na skargę kasacyjną. W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Ale uwaga: Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Więcej nawet: Udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a czasem także organizacja społeczna, w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Czasem policzenie ile egzemplarzy potrzeba wcale nie jest łatwe, a odpisy układają się w całkiem pokaźny stos papierów. Pamiętajmy przy tym, że nie potrzeba odpisu dla organu pierwszej instancji, on bowiem nie jest stroną postępowania sądowoadministracyjnego. Może to mieć znaczenie choćby w sprawie rozstrzyganej przez organy jednostek samorządu terytorialnego, np. gminy czy powiatu.

PRZYMUS ADWOKACKI: Przy sporządzaniu i wnoszeniu odpowiedzi na skargę kasacyjną nie obowiązuje przymus adwokacki, utożsamiany niekiedy z przymusem adwokacko-radcowskim. Innymi słowy odpowiedzi nie musi sporządzać adwokat. Sami oceńcie Państwo, czy samodzielność to w takiej sytuacji dobry pomysł :)

Co do odpowiedzi na skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym (toczącym się przed Sądem Najwyższym) zob. komentarz do art. 3987 Kpc.

Pytania?

Komentarz dodano 8 czerwca 2023 r.