Urząd Patentowy RP i postępowanie przed Urzędem Patentowym

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej to instytucja, która odpowiada za przyznawanie - po przeprowadzeniu specjalnego postępowania - praw wyłącznych (patentów, praw ochronnych na znaki towarowe itd.) na terytorium Polski. To w zasobach Urzędu Patentowego gromadzone są i przez Urząd Patentowy udostępniane informacje o udzielanych prawach wyłącznych - patentach, prawach ochronnych na znaki towarowe itd. Obecnie baza danych, obejmująca m.in. zarejestrowane znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy wynalazki, na które udzielone zostały patenty, udostępniana jest użytkownikom przez Internet. Do odnajdywania informacji służy specjalna wyszukiwarka. Nie ma przeszkód, ażeby korzystać z niej samodzielnie. Praktyka, w tym zwłaszcza kosztowny często brak wprawy w interpretowaniu wyszukanych danych, dowodzi jednak, że najlepsze wyniki daje powierzenie tego zadania rzecznikowi patentowemu, a więc osobie zawodowo zajmującej się własnością przemysłową.

Urząd Patentowy i jego kompetencje

Polski Urząd Patentowy (czasem niezbyt ściśle określany jako główny urząd patentowy) nie tylko udziela praw wyłącznych, ale i je odbiera. Służy temu postępowanie sporne - szczególna procedura, w wyniku której dochodzi do unieważnienia patentu czy wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Pełnomocnikiem w postępowaniu spornym może być m.in. rzecznik patentowy. Urząd pobiera również opłaty za utrzymanie ochrony praw własności przemysłowej - np. opłaty okresowe, związane z patentem czy prawem ochronnym.

Urzad Patentowy RP mieści się w Warszawie (Al. Niepodległości 188/192). Jego decyzje można kwestionować w postępowaniu przed sądem administracyjnym (por. zwłaszcza informacje o skardze kasacyjnej).

Jeśli poszukują Państwo rzecznika patentowego jako pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, proszę o kontakt.