Internetowy komentarz do ustawy - Prawo budowlane

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane) albo otworzyć jej tekst jednolity w formacie pdf.

Spis treści:

Rozdział 1: Przepisy ogólne

* art. 1 (czego dotyczy) * art. 2 (wyłączenia) * art. 3 pkt 1 (obiekt budowlany) * art. 3 pkt 2 (budynek) * art. 3 pkt 2a (budynek mieszkalny jednorodzinny) * art. 3 pkt 3 (budowla) * art. 3 pkt 3a (obiekt liniowy) * art. 3 pkt 4 (obiekt małej architektury) * art. 3 pkt 5 (tymczasowy obiekt budowlany) * art. 3 pkt 5a (przenośny wolno stojący maszt antenowy) * art. 3 pkt 6 (budowa) * art. 3 pkt 7 (roboty budowlane) * art. 3 pkt 7a (przebudowa) * art. 3 pkt 8 (remont) * art. 3 pkt 9 (urządzenia budowlane) * art. 3 pkt 10 (teren budowy) * art. 3 pkt 11 (prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) * art. 3 pkt 12 (pozwolenie na budowę) * art. 3 pkt 13 (dokumentacja budowy) * art. 3 pkt 14 (dokumentacja powykonawcza) * art. 14a (mapa do celów projektowych) * art. 3 pkt 14b (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) * art. 3 pkt 15 (teren zamknięty) * art. 3 pkt 16 * art. 3 pkt 17 * art. 3 pkt 18 * art. 3 pkt 19 (organ samorządu zawodowego) * art. 3 pkt 20 (obszar oddziaływania obiektu) * art. 3 pkt 21 * art. 3 pkt 22 * art. 3 pkt 23 * art. 4 (prawo zabudowy nieruchomości) * art. 5 (wymogi projektu budowlanego) * art. 51 * art. 52 * art. 5a * art. 6 (projekt zagospodarowania) * art. 7 (przepisy techniczno-budowlane) * art. 8 (dodatkowe warunki techniczne budynków) * art. 9 (odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych) * art. 10 (jakie wyroby budowlane wolno stosować) * art. 10a * art. 11 (wymogi materiałów budowlanych)

Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

* art. 12 (co to jest samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) * art. 12a (uznanie kwalifikacji budowlanych) * art. 12b * art. 12c * art. 13 (uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń) * art. 14 (specjalności uprawnień budowlanych) * art. 15 * art. 15a (co dają uprawnienia budowlane, ich rodzaje) * art. 16 (jak zdobyć uprawnienia budowlane)

Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

* art. 17 (kto to są uczestnicy procesu budowlanego) * art. 18 (jakie obowiązki ma inwestor budowlany) * art. 19 (inspektor nadzoru inwestorskiego) * art. 20 (jakie obowiązki ma projektant budowlany) * art. 21 (jakie prawa ma projektant budowlany) * art. 21a (budowlany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) * art. 22 (jakie obowiązki ma kierownik budowy) * art. 23 (jakie prawa ma kierownik budowy) * art. 24 (łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego) * art. 25 (jakie obowiązki ma inspektor nadzoru inwestorskiego) * art. 26 (jakie prawa ma inspektor nadzoru inwestorskiego) * art. 27 (koordynator czynności inspektorów na budowie) * art. 27a (kto zapewnia udział geodety na budowie)

Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

* art. 28 (decyzja o pozwoleniu na budowę) * art. 29 (bez pozwolenia na budowę) * art. 29a (budowa przyłączy) * art. 30 (zgłoszenie budowy) * art. 30a * art. 30b (pozwolenie na rozbiórkę) * art. 31 (kiedy nie potrzeba pozwolenia na rozbiórkę) * art. 31a (kiedy można rozpocząć rozbiórkę) * art. 32 (przed wydaniem decyzji) * art. 33 (zamierzenie budowlane) * art. 34 (projekt budowlany - wymogi) * art. 34a * art. 34b * art. 35 (co sprawdzić przed wydaniem pozwolenia na budowę) * art. 35a (wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę) * art. 36 (dodatkowe elementy decyzji o pozwoleniu na budowę) * art. 36a (istotne odstąpienie od projektu budowlanego) * art. 36b (uzgadnianie zmian w projekcie technicznym) * art. 37 (wygaśnięcie pozwolenia na budowę) * art. 37a (pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego) * art. 37b (kiedy nie stwierdza się nieważności pozwolenia na budowę) * art. 38 (przechowywanie projektów budowlanych) * art. 39 (roboty budowlane przy zabytku) * art. 39a * art. 40 (przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora) * art. 40a

Rozdział 5: Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych

* art. 41 (co to są prace przygotowawcze) * art. 42 (co przed rozpoczęciem robót budowlanych) * art. 43 (geodezyjne wyznaczenie w terenie) * art. 44 (zmiana kierownika budowy) * art. 45 (dziennik budowy) * art. 45a (obowiązki kierownika budowy) * art. 45b (treść tablicy informacyjnej) * art. 45c (ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy) * art. 46 (przechowywanie dokumentacji budowlanej) * art. 47 (zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości)

Rozdział 5a: Dziennik budowy

* art. 47a (co wpisywać do dziennika budowy) * art. 47b (ile dzienników budowy) * art. 47c (dzienniku budowy - w jakiej formie) * art. 47d (kto odpowiada za prowadzenie dziennika budowy) * art. 47e (kto dokonuje wpisów w dzienniku budowy) * art. 47f ("załączniki" do dziennika budowy) * art. 47g (kto występuje o wydanie dziennika budowy) * art. 47h (ostemplowanie dziennika budowy) * art. 47i (dziennik budowy po przeniesieniu decyzji) * art. 47j (dziennik budowy w kilku tomach) * art. 47k (dziennik budowy papierowy czy elektroniczny) * art. 47l (kto i kiedy zamyka dziennik budowy) * art. 47m (co to jest system EDB) * art. 47n (dziennik budowy - konto) * art. 47o (dostęp do elektronicznego dziennika budowy) * art. 47p * art. 47q * art. 47r * art. 47s (czas dostępu do elektronicznego dziennika budowy) * art. 47t (kontrola dziennika budowy) * art. 47u (jak prowadzić dziennik budowy) * art. 47v (do kiedy papierowe dzienniki budowy)

Rozdział 5b: Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy

* art. 48 (samowola budowlana i jej legalizacja) * art. 48a (wniosek o legalizację samowoli budowlanej) * art. 48b (jakie dokumenty potrzebne są do legalizacji samowoli) * art. 49 (procedura legalizacji samowoli) * art. 49a (zwrot opłaty legalizacyjnej) * art. 49b * art. 49c * art. 49d (wysokość opłaty legalizacyjnej) * art. 49e (decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego) * art. 49f (kiedy uproszczone postępowanie legalizacyjne) * art. 49g (uproszczone postępowanie legalizacyjne - jakie dokumenty) * art. 49h (na czym polega uproszczone postępowanie legalizacyjne) * art. 49i (zakończenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego) * art. 50 (wstrzymanie robót budowlanych) * art. 50a (wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania) * art. 51 (co po wstrzymaniu robót budowlanych) * art. 52 (obowiązki nakładane na inwestora, właściciela, zarządcę) * art. 53 * art. 53a (jak wszcząć uproszczone postępowanie legalizacyjne)

Rozdział 5c: Zakończenie budowy

* art. 54 (przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego) * art. 55 (kiedy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie) * art. 56 (kogo zawiadomić o zakończeniu budowy) * art. 57 (co dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie) * art. 58 * art. 59 (pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego) * art. 59a (kontrola budowy na wezwanie inwestora) * art. 59b * art. 59c (termin obowiązkowej kontroli budowlanej) * art. 59d (protokół kontroli budowlanej) * art. 59e (kto przeprowadza obowiązkową kontrolę budowlaną) * art. 59f (jaka kara po kontroli budowy) * art. 59g (kara budowlana - jak się odwołać) * art. 59h (nieważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) * art. 59i (pouczenie przez organ nadzoru budowlanego) * art. 60 (przekazanie właścicielowi dokumentacji budowlanej)

Rozdział 5c: Książka obiektu budowlanego

* art. 60a (co wpisywać do książki obiektu budowlanego) * art. 60b (kiedy założyć książkę obiektu budowlanego) * art. 60c (kto prowadzi książkę obiektu budowlanego) * art. 60d (kto odpowiada za książkę obiektu budowlanego) * art. 60e (kto może dokonywać wpisów w książce obiektu budowlanego) * art. 60f (kiedy dokonywać wpisów w książce obiektu budowlanego) * art. 60g (kiedy zamyka się książkę obiektu budowlanego) * art. 60h (forma książki obiektu budowlanego) * art. 60i (przekazanie książki obiektu budowlanego nowemu właścicielowi) * art. 60j * art. 60k (plan sytuacyjny obiektu budowlanego) * art. 60l * art. 60m (dostęp do książki obiektu budowlanego) * art. 60n * art. 60o * art. 60p * art. 60q (przechowywanie książki obiektu budowlanego) * art. 60r (sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego)

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych

* art. 61 (jakie obowiązki ma właściciel obiektu budowlanego) * art. 62 (kontrola okresowa obiektu budowlanego) * art. 62a (protokół kontroli obiektu budowlanego) * art. 62b (wpis o kontroli w książce obiektu budowlanego) * art. 63 (jak długo przechowywać dokumenty budowlane) * art. 63a * art. 64 * art. 65 (obowiązek udostępnienia dokumentów budowlanych) * art. 66 (nakaz usunięcia nieprawidłowości budowlanych) * art. 67 (kiedy można nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego) * art. 68 (opróżnienie budynku grożącego zawaleniem) * art. 69 (zabezpieczenie obiektu budowlanego na koszt właściciela) * art. 70 (kto ma obowiązek usunięcia uszkodzeń budynku) * art. 71 (zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego) * art. 71a (wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego) * art. 72 (warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek) * art. 72a (postępowania wszczynane z urzędu)

Rozdział 7: Katastrofa budowlana

* art. 73 (co to jest katastrofa budowlana - definicja) * art. 74 (postępowanie wyjaśniające ws. przyczyn katastrofy budowlanej) * art. 75 (jakie są obowiązki właściciela w razie katastrofy budowlanej) * art. 76 (wyjaśnianie przyczyn katastrofy budowlanej) * art. 76a * art. 77 * art. 78 * art. 79 (usunięcie skutków katastrofy budowlanej przez właściciela)

Rozdział 7a: Portal e-Budownictwo

* art. 79a (co to takiego) * art. 79b (po co konto) * art. 79c (jak założyć konto) * art. 79d * art. 79e * art. 79f * art. 79g * art. 79h * art. 79i * art. 79j * art. 79k

Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

* art. 80 (organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego) * art. 81 (obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego) * art. 81a (prawo wstępu do obiektu budowlanego) * art. 81b * art. 81c (oceny techniczne i ekspertyzy budowlane - zażalenie) * art. 82 (zadania i właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej) * art. 82a * art. 82b (rejestr wniosków o pozwolenie na budowę) * art. 82c * art. 83 (kompetencje powiatowego i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) * art. 83a * art. 84 (zadania organów nadzoru budowlanego) * art. 84a (kontrola przestrzegania prawa budowlanego) * art. 84aa (dane osobowe) * art. 84ab * art. 84b (kontrola działalności organów administracji budowlanej) * art. 85 (współdziałanie organów) * art. 85a * art. 86 (kto powołuje i odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) * art. 87 (kto powołuje i odwołuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) * art. 88 (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego) * art. 88a (kompetencje GUNB) * art. 88b (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) * art. 89 * art. 89a * art. 89b (postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań) * art. 89c (polecenie podjęcia działań celem usunięcia zagrożenia budowlanego)

Rozdział 9: Przepisy karne

* art. 90 (karalne roboty budowlane) * art. 91 (udaremnianie nadzoru budowlanego) * art. 91a (lekceważenie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie) * art. 92 (tolerowanie zagrożenia budowlanego) * art. 93 (co grozi za naruszenie prawa budowlanego) * art. 94 (prawo budowlane - przestępstwo czy wykroczenie)

Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

* art. 95 (kto podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie) * art. 96 (kary w budownictwie) * art. 97 (kto wszczyna postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie) * art. 98 (kto orzeka w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie) * art. 99 (decyzja o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie) * art. 100 (przedawnienie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie) * art. 101 (zatarcie kary w budownictwie) * art. 102

Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe

* art. 103 (do jakich spraw stosować prawo budowlane) * art. 104 (stare uprawnienia budowlane) * art. 105 (decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie) * art. 106 * art. 107 (kiedy przestało obowiązywać stare prawo budowlane) * art. 108 (od kiedy obowiązuje nowe prawo budowlane)