Internetowy komentarz do ustawy - Prawo budowlane

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane) albo otworzyć jej tekst jednolity w formacie pdf.

Spis treści:

Rozdział 1: Przepisy ogólne

* art. 1 (czego dotyczy)

* art. 2 (wyłączenia)

* art. 3 pkt 1 (obiekt budowlany) * art. 3 pkt 2 (budynek) * art. 3 pkt 2a (budynek mieszkalny jednorodzinny) * art. 3 pkt 3 (budowla) * art. 3 pkt 3a (obiekt liniowy) * art. 3 pkt 4 (obiekt małej architektury) * art. 3 pkt 5 (tymczasowy obiekt budowlany) * art. 3 pkt 5a (przenośny wolno stojący maszt antenowy) * art. 3 pkt 6 (budowa) * art. 3 pkt 7 (roboty budowlane) * art. 3 pkt 7a (przebudowa) * art. 3 pkt 8 (remont) * art. 3 pkt 9 (urządzenia budowlane) * art. 3 pkt 10 (teren budowy) * art. 3 pkt 11 (prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) * art. 3 pkt 12 (pozwolenie na budowę) * art. 3 pkt 13 (dokumentacja budowy) * art. 3 pkt 14 (dokumentacja powykonawcza)

* art. 4 (prawo zabudowy nieruchomości) * art. 5 (wymogi projektu budowlanego)

Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

* art. 28 (decyzja o pozwoleniu na budowę)

* art. 29 (bez pozwolenia na budowę)

* art. 29a (budowa przyłączy)

* art. 30 (zgłoszenie budowy)

* art. 30a

* art. 30b (pozwolenie na rozbiórkę)

* art. 31 (kiedy nie potrzeba pozwolenia na rozbiórkę)

* art. 31a (kiedy można rozpocząć rozbiórkę)

* art. 32 (przed wydaniem decyzji)

Rozdział 5: Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych

* art. 41 (co to są prace przygotowawcze) * art. 42 (co przed rozpoczęciem robót budowlanych) * art. 43 (geodezyjne wyznaczenie w terenie) * art. 44 (zmiana kierownika budowy) * art. 45 (dziennik budowy) * art. 45a (obowiązki kierownika budowy) * art. 45b (treść tablicy informacyjnej) * art. 45c (ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy) * art. 46 (przechowywanie dokumentacji budowlanej) * art. 47 (zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości)

Rozdział 5a: Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy

* art. 48 (samowola budowlana i jej legalizacja)

Rozdział 5b: Zakończenie budowy

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych

* art. 62 (kontrola okresowa obiektu budowlanego)

Rozdział 7: Katastrofa budowlana

Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Rozdział 9: Przepisy karne

* art. 90 (karalne roboty budowlane)

Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe