Art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego (roboty budowlane)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; (...)

[Zastrzeżenie]

"Budowa" to w rozumieniu komentowanej ustawy wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę tudzież nadbudowę obiektu budowlanego. Tak ujmuje to art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego. Innymi słowy roboty budowlane to wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. Definicja ta jest o tyle ważna, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (por. komentarz do art. 28 Prawa budowlanego).

"Obiekt budowlany" to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Tak definiuje to pojęcie art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Pojęciem "obiektu budowlanego" operuje również Kodeks cywilny w części poświęconej umowie o roboty budowlane. Więcej na ten temat m.in. w komentarzu do art. 6471 Kc o wynagrodzeniu podwykonawcy czy art. 656 Kc o rękojmi za wady wykonanego obiektu.

Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, określa ustawa mianem terenu budowy. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 3 pkt 10 Prawa budowlanego.

Pytania?

Komentarz dodano 4 listopada 2020 r.