Art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego (obiekt małej architektury)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; (...)

[Zastrzeżenie]

Obiekt małej architektury można stawiać bez pozwolenia na budowę (art. 29 Prawa budowlanego).

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Pytania?

Komentarz dodano 3 listopada 2020 r.