Art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego (budynek)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; (...)

[Zastrzeżenie]

"Obiekt budowlany" to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Tak definiuje to pojęcie art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze. Definicja jest zresztą sformułowana nieprawidłowo, sprowadzając się do definiowania tego samego przez to samo. Skoro bowiem obiekt budowlany to m.in. budynek, wychodzi, iż "ilekroć jest mowa o budynku - należy przez to rozumieć [m.in.] budynek").

Pytania?

Komentarz dodano 3 listopada 2020 r.