Art. 3 pkt 10 Prawa budowlanego (teren budowy)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; (...)

[Zastrzeżenie]

"Roboty budowlane" definiuje ustawa jako budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Pytania?

Komentarz dodano 6 listopada 2020 r.