Art. 28 - Prawo budowlane (decyzja o pozwoleniu na budowę)

Spis treści

Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471).

[Zastrzeżenie]

Ilekroć w ustawie jest mowa o pozwoleniu na budowę, należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (por. komentarz do art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego).

"Roboty budowlane" to wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego (por. komentarz do art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego).

Co do zasady organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest starosta. Tylko w sprawach niektóych obiektów i robót budowlanych rolę tę pełni wojewoda.

Od decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę można wnieść odwołanie. Jeżeli organ drugiej instancji ją utrzyma, pozostaje jeszcze skarga do sądu administracyjnego, a potem skarga kasacyjna.

Z art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika m.in., że organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania tudzież dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Organizacje społeczne wyeliminowano argumentując, że możliwość ta prowadziła do nadużyć. Powołanie takiego powiedzmy stowarzyszenia nie jest trudne, podobnie jak blokowanie później przez nie procesu budowlanego, z którym tak naprawdę nie mają nic wspólnego. Druga strona medalu jest oczywiście taka, że społecznicy mogliby patrzeć decydentom na ręce.

"Z zastrzeżeniem art. 29-31", czyli przy uwzględnieniu, że niekiedy budowa czy rozbiórka nie wymaga pozwolenia (por. komentarz do art. 29 Prawa budowlanego), inne roboty budowlane wystarczy zgłosić.

Pytania?

Komentarz dodano 7 listopada 2020 r.