Kodeks wykroczeń - komentarz internetowy

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu wykroczeń. Te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane. Można też otworzyć tekst jednolity Kodeksu wykroczeń w formacie pdf. Z Kodeksem wykroczeń tematycznie powiązany jest też Kodeks karny.

***

Spis treści:

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I: Zasady odpowiedzialności

* art. 1 (kto odpowiada za wykroczenie) * art. 2 (który kodeks stosować) * art. 2a (wykroczenie zamiast przestępstwa) * art. 3 (wykroczenie za granicą) * art. 4 (czas i miejsce wykroczenia) * art. 5 (czy wykroczenie można popełnić nieumyślnie) * art. 6 (wykroczenia umyślne i nieumyślne) * art. 7 (wykroczenie a błąd) * art. 8 (czy nieletni może popełnić wykroczenie) * art. 9 (jeden czyn - kilka wykroczeń?) * art. 10 (wykroczenie a przestępstwo)

Rozdział II: Kary, środki karne i zasady ich wymiaru

Rozdział III: Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego

Rozdział IV: Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu

Rozdział V: Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania

Rozdział VI: Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych

Rozdział VII: Stosunek do ustaw szczególnych

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VIII: Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

* art. 49 (okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu) * art. 49a (nielegalnie przekroczenie granicy) * art. 50 (zbiegowisko publiczne) * art. 50a (posiadanie noża w miejscu publicznym) * art. 51 (zakłócanie porządku) * art. 52 (zakłócanie zgromadzenia) * art. 52a (publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa) * art. 52b (zużywanie oleju opałowego do celów napędowych) * Art. 53. (uchylony) * art. 54 (naruszenie przepisów porządkowych)

Rozdział IX: Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

Rozdział X: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

Rozdział XI: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

* art. 87 (prowadzenie po użyciu alkoholu) * art. 92 (niezastosowanie się do znaku drogowego)

Rozdział XII: Wykroczenia przeciwko osobie

* art. 107 (złośliwie niepokojenie)

Rozdział XIII: Wykroczenia przeciwko zdrowiu

Rozdział XIV: Wykroczenia przeciwko mieniu

* art. 119 (kradzież rzeczy małej wartości) * art. 120 (kradzież drewna) * art. 121 (jazda bez biletu) * art. 122 (nabycie mienia kradzionego albo przywłaszczonego) * art. 123 (zabieranie owoców, warzyw, kwiatów) * art. 124 (zniszczenie rzeczy małej wartości) * art. 125 (znalezienie rzeczy) * srt. 126 (ochrona wartości niemajątkowych) * art. 127 (samowolne użycie cudzej rzeczy) * art. 128 (urządzanie gier hazardowych) * art. 129 (wyrabianie wyrtychów) * art. 130 (kradzież - przestępstwo czy wykroczenie) * art. 131 (kradzież za granicą)

Rozdział XV: Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

* art. 137 (brak faktur w punkcie sprzedaży) * art. 138 (odmowa wykonania usługi) * Art. 138a. (uchylony) * art. 138b (stosowanie niedozwolonego wzorca umowy) * art. 138c (brak informacji przy kredycie konsumenckim) * art. 138d (brak uprawnień przewodnika górskiego) * art. 139. (uchylony) * art. 139a (uchybienia przy umowie timeshare) * art. 139b (brak informacji konsumenckiej)

Rozdział XVI: Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Rozdział XVII: Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Rozdział XVIII: Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji

Rozdział XIX: Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe