Kodeks spółek handlowych - komentarz internetowy

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu spółek handlowych. Te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane. Nadto otworzyć można tekst jednolity Ksh w formacie pdf.

Tytuł I. Przepisy ogólne

Dział I. Przepisy wspólne

* art. 1 (rodzaje spółek handlowych) * art. 2 (natura spółki handlowej) * art. 3 (obowiązki wspólników) * art. 4 (spółka dominująca, spółka powiązana) * art. 5 (ogłoszenia spółek) * art. 6 (zawiadomienie spółki zależnej) * art. 7 (umowa między spółką dominującą i zależną) * art. 71 (zawarcie umowy spółki przez internet)

Dział II. Spółki osobowe

* art. 8 (status spółki osobowej) * art. 9 (zmiana umowy spółki osobowej) * art. 10 (zmiana wspólnika w spółce osobowej) * art. 101 (spółka osobowa nieprowadząca ksiąg)

Dział III. Spółki kapitałowe

* art. 18

Tytuł II. Spółki osobowe

Dział I. Spółka jawna

Rozdział 1. Przepisy ogólne

* art. 22 (co to jest spółka jawna) * art. 23 (forma umowy spółki jawnej) * art. 231 (e-spółka jawna) * art. 24 (firma spółki jawnej) * art. 25 (co w umowie spółki jawnej) * art. 251 (kiedy powstaje spółka jawna) * art. 26 (zgłoszenie spółki jawnej do sądu) * art. 27 (małżonek wspólnika w spółce jawnej)

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich

* art. 28 (majątek spółki jawnej) * art. 29 (reprezentacja spółki jawnej) * art. 30 (pozbawienie prawa reprezentowania spółki) * art. 31 (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) * art. 32 (odpowiedzialność po przystąpieniu do spółki jawnej) * art. 33 (wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej) * art. 34 * art. 35 (zarzuty wobec wierzyciela spółki jawnej) * art. 36 (potrącenie wierzytelności w spółce jawnej)

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki

Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika

Rozdział 5. Likwidacja

* art. 72

Dział II. Spółka partnerska

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki

Rozdział 3. Rozwiązanie spółki

* art. 98

Dział III. Spółka komandytowa

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich

* art. 111 * art. 118 (komandytariusz reprezentantem spółki)

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki

Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Powstanie spółki

Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich

Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki

Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika

Tytuł III. Spółki kapitałowe

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 1. Powstanie spółki

* art. 161

Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników

* art. 183

* art. 193 (uprawnieni do dywidendy)

Rozdział 3. Organy spółki

Oddział 1. Zarząd

* art. 208

Oddział 2. Nadzór

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników

* art. 227 (uchwały wspólników w spółce z o.o.) * art. 228 (kiedy potrzeba uchwały wspólników) * art. 2281 (uchwała dotycząca czynności prawnych) * art. 229 (nabycie nieruchomości przez spółkę) * art. 230 (spółka - zgoda na zaciągnięcie zobowiązania) * art. 231 (zwyczajne zgromadzenie wspólników) * art. 232 (nadzwyczajne zgromadzenie wspólników) * art. 233 (uchwała co do istnienia spółki) * art. 2331 (zwołanie zgromadzenia przez ostatniego członka zarządu) * art. 234 (miejsce zgromadzenia wspólników) * art. 2341 (zgromadzenie wspólników "przez internet") * art. 235 (kto zwołuje zgromadzenie wspólników) * art. 236 (zgromadzenie na żądanie wspólnika) * art. 237 (sądowe upoważnienie do zwołania zgromadzenia) * art. 238 (jak zwołać zgromadzenie wspólników) * art. 239 (uchwała ws. nieobjętej porządkiem obrad) * art. 240 (uchwały bez zwołania zgromadzenia) * art. 2401 (uchwały "przez internet") * art. 241 (kworum na zgromadzeniu wspólników) * art. 242 (ile głosów na zgromadzeniu wspólników) * art. 243 (głosowanie przez pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników) * art. 244 (głosowanie wspólnika w swojej sprawie) * art. 245 (większość głosów na zgromadzeniu wspólników) * art. 246 (bezwzględna większość głosów na zgromadzeniu wspólników) * art. 247 (tajne głosowanie wspólników) * art. 248 (księga protokołów w spółce z o.o.) * art. 249 (zaskarżanie uchwał) * art. 250 (kto może zaskarżyć uchwałę wspólników w spółce z o.o.) * art. 251 (termin na zaskarżenie uchwały wspólników) * art. 252 (stwierdzenie nieważności uchwały wspólników) * art. 253 (sprawa o unieważnienie uchwały wspólników) * art. 254 (skutki uchylenia uchwały wspólników)

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki

Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika

* art. 266

Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki

Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna

* art. 291 (odpowiedzialność zarządu za fałszywe oświadczenie) * art. 292 (obowiązek naprawienia szkody spółki) * art. 293 (odpowiedzialność członków organów spółki) * art. 294 (solidarna odpowiedzialność wobec spółki) * art. 295 (actio pro socio) * art. 296 (wyłączenie absolutorium) * art. 297 (przedawnienie roszczenia spółki z o.o.) * art. 298 (sąd właściwy dla roszczenia spółki) * art. 299 * art. 2991 (odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o.) * art. 300 (roszczenia wspólników w spółce z o.o.)

Dział II. Spółka akcyjna

Rozdział 1. Powstanie spółki

Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy

* art. 349

Rozdział 3. Organy spółki

Oddział 1. Zarząd

Oddział 2. Nadzór

Oddział 3. Walne zgromadzenie

Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Oddział 1. Przepisy ogólne

Oddział 2. Subskrypcja akcji

Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego

Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna

Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Dział I. Łączenie się spółek

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych

Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej

Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych

Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej

Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych

Dział II. Podział spółek

Dział III. Przekształcenia spółek

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Tytuł V. Przepisy karne

* art. 586

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe

Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących

Dział II. Przepisy przejściowe

Dział III. Przepisy końcowe