Kodeks pracy - komentarz internetowy

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu pracy. Te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane. Można też otworzyć tekst jednolity Kodeksu pracy w formacie pdf.

Dział pierwszy - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy wstępne

* art. 1 (czego dotyczy Kodeks pracy) * art. 2 (kto jest pracownikiem) * art. 3 (kto jest pracodawcą) * art. 31 * art. 4 (uchylony) * art. 5 * art. 6 (uchylony) * art. 7 (uchylony) * art. 8 (zakaz nadużywania praw podmiotowych) * art. 9 (co to jest prawo pracy) * art. 91 (zawieszenie stosowania prawa pracy)

Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

* art. 10 (swoboda wyboru pracy) * art. 11 (nawiązanie stosunku pracy) * art. 111 (obowiązek szanowania pracownika) * art. 112 (równe prawa pracowników) * art. 113 (zakaz dyskryminacji pracowników) * art. 12 (uchylony) * art. 13 (prawo do godziwego wynagrodzenia) * art. 14 (prawo pracownika do wypoczynku) * art. 15 (bezpieczne warunki pracy) * art. 16 (socjalne potrzeby pracowników) * art. 17 (podnoszenie kwalifikacji pracowników) * art. 18 (nieważne treści w umowie o pracę) * art. 181 (organizacje pracowników i pracodawców) * art. 182 (udział pracowników w zarządzaniu) * art. 183

Rozdział IIa - Równe traktowanie w zatrudnieniu

* art. 183a (obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu) * art. 183b (co nie jest dyskryminacją w zatrudnieniu) * art. 183c (jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę) * art. 183d (odszkodowanie za dyskryminację) * art. 183e (ochrona zwalczania dyskryminacji)

Rozdział IIb - Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

* art. 184 (kontrola przestrzegania prawa pracy) * art. 185 (społeczna inspekcja pracy)

Rozdział III

* art. 19-21 (uchylone)

Dział drugi - Stosunek pracy

Rozdział I - Przepisy ogólne

* art. 22 (treść stosunku pracy) * art. 221 (jakich danych może żądać pracodawca) * art. 221a (przetwarzanie danych osobowych pracownika) * art. 221b Kp (zgoda pracownika na przetwarzanie danych) * art. 222 (monitoring w pracy) * art. 223 (monitoring poczty elektronicznej) * art. 23 (uchylony) * art. 231 (przejście zakładu pracy) * art. 231a (mniej korzystne warunki zatrudnienia) * art. 232 (współdziałanie pracodawcy ze związkiem zawodowym) * art. 24 (uchylony)

Rozdział II - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

* art. 25 (rodzaje umów o pracę) * art. 251 (ile umów na czas określony) * art. 26 (dzień nawiązania stosunku pracy) * art. 27 (uchylony) * art. 28 (uchylony) * art. 29 (co w umowie o pracę) * art. 291 (delegowanie pracownika za granicę) * art. 292 (umowa na niepełny etat)

Oddział 2 - Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

* art. 30 K.p. * art. 31 (uchylony)

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

* art. 32 (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) * art. 33 (uchylony) * art. 331 (uchylony) * art. 34 (wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny) * art. 35 (uchylony) * art. 36 (okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i określony) * art. 361 (skrócenie okresu wypowiedzenia) * art. 362 (zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy) * art. 37 (zwolnienie na poszukiwanie pracy) * art. 38 (konsultacja zamiaru wypowiedzenia) * art. 39 (ochrona przedemerytalna) * art. 40 (zwolnienie pracownika na rencie) * art. 41 (wypowiedzenie na urlopie) * art. 411 (ochrona pracowników wobec upadłości) * art. 42 (wypowiedzenie warunków pracy i płacy) * art. 43 (brak ochrony przedemerytalnej)

Oddział 4 - Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

* art. 44 (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę) * art. 45 (przywrócenie do pracy) * art. 46 (uchylony) * art. 47 (wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy) * art. 471 (odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie) * art. 48 (odmowa ponownego zatrudnienia) * art. 49 (skrócony okres wypowiedzenia) * art. 50 (bezprawne wypowiedzenie umowy na okres próbny) * art. 51 (wliczenie okresu pozostawania bez pracy)

Oddział 5 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

art. 52 (zwolnienie dyscyplinarne) * art. 53 (pracodawca - rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia) * art. 54 (uchylony) * art. 55 (pracownik - rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia)

Oddział 6 - Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6a - Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7 - Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział IIa - Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1 - Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2 - Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3 - Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4 - Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I - Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Rozdział Ia - Wynagrodzenie za pracę

Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę

Rozdział III - Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Rozdział IIIa - Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

art. 943

Rozdział II - Obowiązki pracownika

Rozdział IIa - Zakaz konkurencji

art. 1011 K.p. * art. 1012 K.p. * art. 1013 K.p. * art. 1014 K.p.

Rozdział III - Kwalifikacje zawodowe pracowników

Rozdział IV - Regulamin pracy

Rozdział V - Nagrody i wyróżnienia

Rozdział VI - Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Dział piąty - Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I - Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Rozdział II - Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Dział szósty - Czas pracy

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Normy i ogólny wymiar czasu pracy