Art. 30 Kodeksu pracy (rozwiązanie umowy o pracę) - komentarz

Spis treści

§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta.

5) (uchylony)

§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

[Zastrzeżenie]

Taki jest tekst jednolity art. 30 Kodeksu pracy. Co oznacza ten przepis? Przede wszystkim dopuszcza zakończenie współpracy między pracownikiem i pracodawcą oraz określa formę, w jakiej należy to uczynić. W działach HR to jedna z lepiej znanych regulacji :)

"Na mocy porozumienia stron", czyli - jak częściej mówi się o tym w języku potocznym - "za porozumieniem stron". Określeń tych można używać zamiennie.

Treść art. 30 K.p. zmienia się co jakiś czas, ale na tle wielu innych regulacji wydaje się prawdziwą ostoją stabilności. Niektóre jego paragrafy brzmią tak samo, jak w latach 70. XX w.!

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie złożone przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, z którego wynika wola rozwiązania tej umowy po upływie terminu zakreślonego przez Kodeks pracy. Nie jest to jednak definicja legalna, bowiem sam Kodeks pracy pojęcia tego nie precyzuje.

O rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia mowa jest w art. 52, art. 53 oraz art. 55 K.p. Polecam komentarz do art. 52 Kodeksu pracy, stosowanego tam, gdzie pracownika zwalnia się dyscyplinarnie (zob. "dyscyplinarka").

FORMA: Par. 3 art. 30 wymaga, aby umowę o pracę wypowiadać tudzież rozwiązywać bez wypowiedzenia na piśmie, ale nie czyni tego pod rygorem nieważności. To dlatego - jak stwierdził Sąd Najwyższy - np. ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego jest skuteczne.

OKRES WYPOWIEDZENIA umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy albo 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracownik może wnieść do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 44 Kodeksu pracy. Ma na to 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Potem każdej ze stron przysługuje jeszcze apelacja, a niekiedy także skarga kasacyjna. [komentarz zmodyfikowano ostatnio 16 lutego 2017 r.]

Kontakt