Kodeks postępowania karnego - komentarz

Tekst jednolity Kodeksu postępowania karnego w formacie pdf

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu postępowania karnego.

SPIS TREŚCI

Dział I. Przepisy wstępne

Dział II. Sąd

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny

Rozdział 4. Pokrzywdzony

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy

* art. 53 (oskarżyciel posiłkowy)

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny

Rozdział 7. [uchylony]

Rozdział 8. Oskarżony

Rozdział 9. Obrońcy i pelnomocnicy

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny

Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany

Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

Dział IV. Czynności procesowe

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia

Rozdział 12. Narada i głosowanie

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych

Rozdział 14. Terminy

Rozdział 15. Doręczenia

Rozdział 16. Protokoły

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Dział V. Dowody

Rozdział 19. Przepisy ogólne

Rozdział 20. Wyjasnienia oskarżonego

Rozdział 21. Świadkowie

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów

Dział VI. Środki przymusu

Rozdział 27. Zatrzymanie

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze

* art. 258 (tymczasowe aresztowanie)

* art. 276 (zawieszenie w czynnościach)

Rozdział 29. Poszukiwanie zaginionego i list gończy

Rozdział 30. List żelazny

Rozdział 31. Kary porządkowe

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze

Rozdział 33. Przepisy ogólne

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa

Rozdział 35. Przebieg śledztwa

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa

Rozdział 36a. Dochodzenie

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym

Rozdział 39. Akt oskarżenia

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej

Rozdział 45. Przewód sądowy

Rozdział 46. Głosy stron

Rozdział 47. Wyrokowanie

Dział IX. Postępowanie odwoławcze

Rozdział 48. Przepisy ogólne

Rozdział 49. Apelacja

Rozdział 50. Zażalenie

Dział X. Postępowania szczególne

Rozdział 51. [uchylony]

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

* art. 497 (wzajemny akt oskarżenia)

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe

Rozdział 54. [uchylony]

Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Rozdział 55. Kasacja

* art. 519 (kasacja karna)

Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego

Rozdział 56. Wznowienie postępowania

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Rozdział 59. Ułaskawienie

Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędow konsularnych państw obcych

Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych

Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia

Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia

Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego

Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów

Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności

Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności

Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego

Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie

Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony

Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony

Rozdział 67. Przepisy końcowe

Dział XIV. Koszty procesu

Rozdział 68. Przepisy ogólne

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu

Rozdział 71. [uchylony]

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Rozdział 72. Przepisy ogólne

Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze

Rozdział 74. Postępowanie przed sądem

Rozdział 75. [uchylony]