Art. 519 Kpk (kasacja karna) - komentarz

Spis treści

Art. 519. Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 93a Kodeksu karnego może być wniesiona kasacja. Przepisu art. 425 § 2 zdanie trzecie nie stosuje się.

[Zastrzeżenie]

Kasacji w postępowaniu karnym nie należy mylić za skargą kasacyjną funkcjonującą w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. Rola podobna, ale inne przesłanki i inna procedura.

"Środkami zabezpieczającymi określonymi w art. 93a Kodeksu karnego" są: elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia uzależnień oraz pobyt w zakładzie psychiatrycznym.

"Przepisu art. 425 § 2 zdanie trzecie nie stosuje się", tzn. kasacją nie można zaskarżyć samego tylko uzasadnienia orzeczenia.

Co do zasady do wniesienia kasacji uprawnione są strony. Jednak strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.

Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień zwanych bezwzględnymi podstawami uchylenia orzeczenia lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Generalnie kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.

Pytania?

Komentarz dodano 27 października 2020 r.