Art. 5051 Kpc (postępowanie uproszczone) - komentarz

Spis treści

Art. 5051. § 1. W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji - jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

§ 2. Spośród spraw wymienionych w § 1 nie rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym spraw:

1) należących do właściwości sądów okręgowych;

2) małżeńskich i z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi;

3) z zakresu prawa pracy rozpoznawanych z udziałem ławników;

4) z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 4778 § 2 i spraw o rentę.

§ 3. Sąd może rozpoznać sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym, jeżeli może to przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sporu.

[Zastrzeżenie]

Rękojmia za wady to określona w Kodeksie cywilnym odpowiedzialność sprzedawcy za fizyczne lub prawne mankamenty sprzedanej rzeczy. Więcej o regulacjach prawnych poświęconych rękojmi w komentarzu do art. 556 Kc.

Gwarancja jest umownym zobowiązaniem do spełnienia pewnych świadczeń w sytuacji, gdy przedmiot okazuje się nie mieć właściwości określonych w tym oświadczeniu - względnie oświadczenie określające obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w takim przypadku. Więcej na temat przepisów dotyczących gwarancji w komentarzu do art. 577 Kc.

O "sprawach należących do właściwości sądów okręgowych" więcej w komentarzu do art. 17 Kpc.

"Sprawy małżeńskie i z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi" to te, o których mowa w dziale I i II tytułu VII księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.

W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, o naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane oraz o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu.

W postępowaniu uproszczonym trochę zmieniło się po nowelizacji Kpc obowiązującej od 7 listopada 2019 r. Dotyczy to np. powoływania w nim biegłych. Jak napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, najistotniejszą w praktyce odrębnością postępowania uproszczonego jest niedopuszczalność dowodu z opinii biegłego (...) ten stan prawny wymaga zmiany o tyle, że potrzeba zasięgnięcia opinii biegłego nie zawsze przesądza o potrzebie odstąpienia od rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym. Zależy to od okoliczności konkretnej sprawy, które lepiej niż ustawodawca zna sąd rozpoznający sprawę - wobec czego kwestię tę należy pozostawić jego ocenie. (...) niezasadne jest wyłączanie a priori stosowania w postępowaniu uproszczonym przepisów o opinii biegłego. Zawierający to ograniczenie art. 5056 § 2 zostaje uchylony. Inną zmianą jest uproszczenie zasad pisania uzasadnień wyroków uznanych przez naszego ustawodawcę za błahe. Otóż w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza tysiąca złotych, uzasadnienie wyroku ogranicza się teraz do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Formularz nie jest już w postępowaniu uproszczonym obowiązkowy. Odejście od formularzy to kolejna zmiana po nowelizacji Kpc z 7 listopada 2019 r. Obowiązywała przez cały rok 2020 i najpewniej podobnie będzie w roku 2021.

Opłata od pozwu jest w postępowaniu uproszczonym naliczana według zasad ogólnych.

Pytania?

Komentarz dodano 3 stycznia 2021 r.