Komentarz do art. 4246 Kpc (braki skargi)

Spis treści

Art. 4246. § 1. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się.

§ 2. W razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych określonych w art. 4245 § 2, przewodniczący wzywa o poprawienie lub uzupełnienie skargi.

§ 3. Skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 871 § 1 oraz skargę, której braków strona nie usunęła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

[Zastrzeżenie]

Określone w Kpc terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Oznacza to, że zakreślony w par. 1 art. 4246 kończy się z upływem dnia odpowiadającego datą dniowi, w którym skarżony wyrok się uprawomocnił.

Warunki formalne określone w art. 4245 § 2 to takie, które powinno spełniać każde inne pismo procesowe. Nadto do skargi - oprócz jej odpisów dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom - należy dołączyć dwa odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego.

Skarga wniesiona z naruszeniem art. 871 § 1 wzmiankowana w par. 3 to upraszczając taka, którą sporządzono bez oglądania się na obejmujący ją przymus adwokacko-radcowski. Innymi słowy, strona pisze albo wnosi skargę sama zamiast powierzyć to zadanie adwokatowi albo radcy prawnemu. Komentowana regulacja jest zbliżona do obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Podobieństwa między procedurą cywilną i sądowoadministracyjną są tu uderzające. Proszę porównać z art. 285f Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. [komentarz dodano 14 września 2017 r.]

Kontakt