Art. 2051 Kpc (czy odpowiedź na pozew jest obowiązkowa)

Spis treści

Art. 2051. § 1. Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda.

§ 2. Przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu.

[Zastrzeżenie]

Komentowany art. 2051 Kpc pojawił się w przepisach w listopadzie 2019 r. Wynika z niego, iż odpowiedź na pozew jest obowiązkowa - w tym sensie, że pozwanemu zawsze należy dać szansę jej sformułowania. Nie zawsze tak było. Wcześniej stosowny przepis brzmiał tak: Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

O tym, jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew, rozstrzyga przede wszystkim art. 127 Kodeksu postępowania cywilnego.

Termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Czyli jeśli doręczenie wezwania z par. 1 art. 2051 Kpc nastąpiło powiedzmy w piątek, odpowiedź na pozew wolno będzie złożyć jeszcze w piątek za dwa tygodnie, a czasem i dłużej.

Jeśli pozwany w wyznaczonym terminie nie złoży odpowiedzi na pozew, sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny. Dla pozwanego to o tyle niebezpieczne, że za prawdziwe przyjmie wówczas twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 339 Kpc o wyroku zaocznym.

Pytania?

Komentarz dodano 14 listopada 2020 r.