Kodeks postępowania administracyjnego - przepisy, komentarz

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu postępowania administracyjnego albo otworzyć tekst jednolity K.p.a. w formacie pdf. Artykuły opatrzone komentarzem zostały wyboldowane.

Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Zakres obowiązywania

* art. 5 (definicje kodeksowe)

Rozdział 2. Zasady ogólne

* art. 6 (zasada legalizmu/praworządności) * art. 7 (zasada prawdy obiektywnej) * art. 7a (zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony) * art. 7b (zasada współdziałania organów) * art. 8 (zasada pogłębiania zaufania) * art. 9 (zasada informowania stron) * art. 10 (zasada czynnego udziału w postępowaniu) * art. 11 (zasada przekonywania) * art. 12 (zasada szybkości) * art. 13 (zasada nakłaniania do ugody) * art. 14 (zasada pisemności) * art. 14a (zasada oceny działania urzędów) * art. 15 (zasada dwuinstancyjności) * art. 16 (zasada trwałości decyzji)

Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne

* art. 17 (organy wyższego stopnia) * art. 18 (organy naczelne)

Rozdział 4. Właściwość organów

Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu

* art. 24 Kpa

Rozdział 6. Strona

* art. 28 Kpa * art. 29 (kto może być stroną) * art. 30 (przedstawiciele strony) * art. 31 (organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym) * art. 32 (pełnomocnik strony)

Rozdział 7. Załatwianie spraw

Rozdział 8. Doręczenia

Rozdział 9. Wezwania

Rozdział 10. Terminy

Dział II. Postępowanie

Rozdział 1. Wszczęcie postępowania

* art. 61 (wszczęcie postępowania administracyjnego) * art. 61a (odmowa wszczęcia postępowania) * art. 62 (kilka stron postępowania) * art. 63 (forma podania) * art. 64 (braki formalne podania) * art. 65 (przekazanie podania organowi właściwemu) * art. 66 (podanie do organu niewłaściwego)

Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje

Rozdział 3. Udostępnianie akt

Rozdział 4. Dowody

Rozdział 5. Rozprawa

* art. 89 Kpa

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania

* art. 97 (zawieszenie postępowania administracyjnego) * art. 98 (kiedy można zawiesić postępowanie administracyjne) * art. 99 (usunięcie przeszkody w postępowaniu administracyjnym) * art. 100 (rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego)

Rozdział 7. Decyzje

* art. 104 (załatwienie sprawy administracyjnej) * art. 105 (umorzenie postępowania administracyjnego) * art. 106 (zajęcie stanowiska przez inny organ) * art. 106a (posiedzenie w trybie współdziałania) * art. 107 (decyzja administracyjna - elementy) * art. 108 (rygor natychmiastowej wykonalności decyzji) * art. 109 (doręczenie decyzji) * art. 110 (związanie organu decyzją) * art. 111 (uzupełnienie decyzji) * art. 112 (błędne pouczenie strony) * art. 113 (sprostowanie błędów w decyzji)

Rozdział 8. Ugoda

* art. 114 Kpa* art. 115 Kpa * art. 116 (termin do zawarcia ugody) * art. 117 (treść ugody administracyjnej) * art. 118 (zatwierdzenie ugody administracyjnej) * art. 119 (zażalenie na postanowienie dot. ugody) * art. 120 (wykonalność ugody administracyjnej) * art. 121 (skutki ugody administracyjnej) * art. 121a (skutki ugody administracyjnej) * art. 122 (które przepisy stosować do ugody)

Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy

Rozdział 9. Postanowienia

Rozdział 10. Odwołania

Rozdział 11. Zażalenia

Rozdział 12. Wznowienie postępowania

* art. 145 Kpa

Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

* art. 156 Kpa

Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych

Dział IV. Udział prokuratora

Dział V. (skreślony)

Dział VI. (skreślony)

Dział VII. Wydawanie zaświadczeń

Dział VIII. Skargi i wnioski

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Skargi

* art. 239 Kpa

Rozdział 3. Wnioski

Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych

Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 6. Nadzór i kontrola

Dział IX. Opłaty i koszty postępowania

Dział X. Przepisy końcowe