Komentarz do art. 656 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady wykonanego obiektu)

Spis treści

Art. 656. § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

§ 2. (uchylony)

[Zastrzeżenie]

Rękojmia za wady to odpowiedzialność wykonawcy za fizyczne lub prawne wady wykonanego obiektu. Warto też zajrzeć do uwag o rękojmi za wady przy sprzedaży.

Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło oznacza, że w zależności od sytuacji należy stosować je wprost, ze zmianami wynikającymi z okoliczności albo nie stosować w ogóle. Najważniejszym przepisem jest tu art. 638 Kodeksu cywilnego. Klikając link można dowiedzieć się m.in. po co w ustawach wprowadza się mechanizm odpowiedniego stosowania innych regulacji, a także jakie niebezpieczeństwa się z tym wiążą.

"Roboty budowlane" zdefiniowano w polskim prawie jako budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego.

Pytania?

Komentarz dodano 11 lutego 2017 r.