Komentarz do art. 24 Kc (naruszenie dóbr osobistych)

Spis treści

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

[Zastrzeżenie]

O jakie dobra osobiste w komentowanym przepisie chodzi rozstrzyga art. 23 Kodeksu cywilnego.

"Może żądać", czyli wnieść pozew do sądu powszechnego. Właściwość sądu: Co do zasady właściwym jest tu sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (zob. wyszukiwarka sądów). Ale np. powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, a potem niekiedy także skarga kasacyjna tudzież skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

"Naprawienia na zasadach ogólnych", a więc zgodnie z art. 415 Kc, wedle którego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

"Nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach", czyli np. roszczenia przewidziane w art. 24 Kc i w owych innych przepisach wolno łączyć w jednym piśmie procesowym. Albo co prawda w kilku różnych pismach, ale w jednej i tej samej sprawie.

Niekiedy naruszenie dóbr osobistych jest jednocześnie pomówieniem (zniesławieniem), o których stanowi Kodeks karny. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 212 Kk.

Przykłady? Choćby naruszenie dóbr osobistych w internecie, powiedzmy przez negatywny komentarz na Allegro. Albo wypisywanie bzdur w piśmie procesowym. Czy napisanie nieprawdy w książce albo w artykule prasowym.

"W szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym", czyli w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie - Prawo własności przemysłowej. Ustawa o prawie autorskim z 1952 r. oraz ustawa o wynalazczości z 1972 r. już nie obowiązują.

Przedawnienie roszczeń majątkowych wynikających z naruszenia dóbr osobistych następuje na zasadach ogólnych. Co do terminów por. komentarz do art. 118 Kc.

Pytania?

Komentarz dodano 17 października 2020 r.