Komentarz do art. 118 Kc (termin przedawnienia roszczeń)

Spis treści

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

[Zastrzeżenie]

Kiedy przedawnia się dług? Opowiedzi na to pytanie udziela wlaśnie komentowany przepis Kodeksu cywilnego. A ściślej rzecz biorąc nie tyle kiedy przedawnia się dług, co roszczenie. Terminy przedawnienia zostały istotnie skrócone względem obowiązujących przez wiele, wiele lat. Doszło do tego wskutek nowelizacji z lipca 2018 r. Wcześniej art. 118 brzmiał tak: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Co ważne, do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się nowe terminy przedawnienia; jeśli termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowelizacji (przy czym jeżeli przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowelizacji, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu).

Termin oznaczony - tak jak tu - w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było (29 lutego) - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Zarzut przedawnienia często podnoszony jest w postępowaniach sądowych. Zastosowanie przez sąd przepisów o przedawnieniu można eksploatować w apelacji, a potem niekiedy i w skardze kasacyjnej tudzież skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Co do drugiego zdania komentowanego przepisu, policzenie terminu przedawnienia wymaga niejakiej wprawy, przynajmniej względem tego, co było kiedyś. W projekcie wspomnianej nowelizacji Kodeksu cywilnego wyjaśniono to tak: W projektowanym przepisie art. 118 k.c. przewidziano także odmienny, niż dotychczas, sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Przy proponowanym liczeniu terminy przedawnienia zostaną w istocie nieco wydłużone (o czas do końca roku kalendarzowego). W związku z tym, w końcowej części projektowanego przepisu zamieszczono zastrzeżenie, że reguła ta nie będzie dotyczyć terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata. Przyjęcie końca terminu przedawnienia na koniec roku kalendarzowego wydłużałoby bowiem w tych przypadkach ponad potrzebę krótkie terminy przedawnienia wynikające z przepisów szczególnych.

Jak przedawnić dług? W zasadzie nijak, po prostu musi upłynąć czas przewidziany w art. 118 Kc. Jeśli jesteśmy w stanie przekonać wierzyciela do niepodejmowania działań przerywających bieg przedawnienia, to jeszcze lepiej. Chodzi przede wszystkim o to, aby nie wnosił sprawy do sądu. A jeśli już wniesie, szukać braków formalnych. Te bowiem skutkują często odrzuceniem pozwu, a pozew odrzucony nie wywołuje skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia.

"Przepis szczególny stanowi inaczej" całkiem często. Ustawa zna terminy przedawnienia sześciomiesięczne, roczne, dwuletnie itd. Przykładowo: Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany (art. 722 Kodeksu cywilnego). Roszczenia z tytułu umowy składu przedawniają się z upływem roku, roczny termin przedawnienia pojawia się też przy roszczeniu o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad w przypadku rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (por. komentarz do art. 568 Kc o terminie rękojmi). Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Pytania?

Komentarz dodano 5 listopada 2020 r.