Skarga gminy do WSA

[zastrzeżenie] Skarga gminy do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest co do zasady dopuszczalna. Gmina może być bowiem podmiotem praw i obowiązków tak samo jak każda inna osoba (tzw. ułomnych osób prawnych nie wyłączając). Koniecznie trzeba jednak pamiętać o jednym arcyistotnym wyjątku. Otóż organy gminy (np. wójt) działają czasem nie tylko jako jej reprezentanci, ale i jako organy władzy publicznej. Wydają decyzje administracyjne, postanowienia itd. W takiej sytuacji istnieje możliwość odwołania się od merytorycznego rozstrzygnięcia do samorządowego kolegium odwoławczego. Kolegium władne jest zmienić werdykt organu pierwszej instancji i to nie zawsze podoba się tym, którzy ów werdykt formułowali. Czy mogą wówczas wnieść skargę czy skargę kasacyjną? Niestety dla nich, linia orzecznicza sądów administracyjnych jest tu klarowna. Tytułem przykładu przytoczmy wywód krakowskiego WSA: w orzecznictwie sądów administracyjnych od lat utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym, jednostka samorządu terytorialnego nie może skarżyć rozstrzygnięć organów administracji publicznej, jeżeli jej własny organ brał udział w postępowaniu administracyjnym jako organ administrujący. W szczególności podnosi się, że "w ustawowej roli organu orzekającego nie ma miejsca na jego własny interes prawny lub obowiązek także wówczas, gdy w rzeczywistości decyzja dotyka jednak bezpośrednio lub pośrednio jego praw lub obowiązków" - tak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 15 października 1990r. sygn. akt SA/Wr 990/90 (ONSA 1990, z. 4, poz. 7). W orzeczeniu tym podkreślono, że nie jest możliwe jednoczesne występowanie w postępowaniu, jako strona kierująca się własnym interesem prawnym i jako organ prowadzący postępowanie, (szerzej na ten temat także: postanowienie NSA z dnia 15 maja 1997r., sygn. akt I SA 1799/96, uchwała składu pięciu sędziów NSA z dnia 9 października 2000r., OPK 14/00, wyrok NSA z dnia 22 lipca 1999r., sygn. NSA 974/99, postanowienie z dnia 24 stycznia 1997r., sygn. I SA 802/95, postanowienie NSA z dnia 18 lipca 2001r., sygn. I SA 398/00, wyrok NSA z dnia 24 marca 2015r., sygn. I OSK 1693/13, uchwała NSA z dnia 19 maja 2003r., sygn. OPS 1/03).

Pytania?

dodano 18 lipca 2017 r.