Dodatkowy dzień na zażądanie odszkodowania od lotniska w Modlinie

To nieprawda, że czas na zażądanie odszkodowania od lotniska w Modlinie upływa już 10 lipca 2014 r. W sieci informacji na ten temat jest sporo, portale tematyczne na ogół podają właśnie tę datę. Nie do końca wiadomo, dlaczego, bo nie znajduje to uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Przypomnijmy, chodzi o roszczenia właścicieli nieruchomości położonych w tzw. strefie ograniczonego użytkowania, utworzonej - w związku hałasem wytwarzanym przez samoloty - uchwałą nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Strefa obejmuje kilkaset działek położonych w gminie Pomiechówek oraz miastach Nowy Dwór Mazowiecki i Zakroczym. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania - a więc prowadzący lotnisko.

Sama uchwała przesądza, iż wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Publikacja taka miała miejsce 26 czerwca 2012 r. O tym, jak liczyć tu termin, rozstrzyga ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Wprost stwierdza, że przy obliczaniu określonego w dniach terminu wejścia w życie aktu normatywnego nie uwzględnia się dnia ogłoszenia. Innymi słowy - najpierw dzień ogłoszenia, potem mija 14 dni, wreszcie pierwszego dnia po ich upływie uchwała wchodzi w życie. Czyli 11 lipca 2012 r. Z kolei z Prawa ochrony środowiska wynika, iż z roszczeniami związanymi z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Tu w grę wchodzi Kodeks cywilny, gdzie napisane jest, że termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Czyli 11 lipca 2014 r. Krótko mówiąc, na zażądanie odszkodowania uprawnieni mają o jeden dzień więcej, niż mogło się do tej pory wydawać.

Paweł Wrześniewski