Kasacja - termin

[zastrzeżenie]

Ponieważ kasację w ścisłym tego słowa znaczeniu wnosić można tylko w postępowaniu karnym, odpowiedź na pytanie o termin na jej wniesienie jest prosta i jednoznaczna: 30 dni. Tak właśnie stanowi jeden z przepisów Kodeksu postępowania karnego: Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić w sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli ustawa przewiduje doręczenie orzeczenia, od daty jego doręczenia.

Jeśli jednak pytanie o termin wniesienia kasacji potraktować nieco szerzej, tak jak w języku potocznym bywa to pojęcie używane, odpowiedź trzeba będzie nieco wydłużyć. Co bowiem ze skargami kasacyjnymi w sprawach cywilnych i sądowoadministracyjnych? W postępowaniu cywilnym skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. Z kolei skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Więcej na ten temat m.in. w komentarzach do Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pytania?

ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2018 r.