Pisma procesowe

Pismo procesowe to dokument, za pomocą którego składane są najważniejsze oświadczenia strony w sprawie sądowej. Nie wyklucza to oczywiście oświadczeń ustnych, ale i one muszą potem zostać utrwalone w oficjalnym protokole. O wybranych dokumentach piszę nieco więcej na kolejnych stronach. Pismem procesowym jest pozew i odpowiedź na pozew, apelacja i odpowiedź na apelację, sprzeciw czy zarzuty wobec nakazu zapłaty, skarga kasacyjna i inne. W sprawie cywilnej treść takiego dokumentu określa Kodeks postępowania cywilnego. Każde pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron (np. firmę spółki), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma (np. apelacja, skarga kasacyjna), osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a także wymienienie załączników. W pierwszym wnoszonym piśmie procesowym (na ogół jest nim pozew) należy ponadto oznaczyć miejsce zamieszkania lub siedzibę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, zaś w kolejnych - podawać sygnaturę akt.

Czy pismo procesowe musi przygotować prawnik (adwokat, radca prawny), czy też dopuszczalne jest sporządzenie go przez stronę (powoda, pozwanego)? To zależy od stadium, na jakim znajduje się postępowanie sądowe. Co do zasady samodzielność jest dopuszczalna. Jedynie przed Sądem Najwyższym stronę musi reprezentować profesjonalny pełnomocnik, np. adwokat. Oczywiście zasięgnięcie najpierw porady prawnej czy w ogóle zlecenie pracy dobremu prawnikowi jest pożądane. Wymogi ustawowe są bowiem coraz surowsze, a szkoda byłoby przegrać sprawę z powodu jakiegoś błahego niedopatrzenia. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w przygotowaniu pisma procesowego, proszę o kontakt z moją warszawską kancelarią!

adwokat Paweł Wrześniewski