Odwołanie

Słowo odwołanie ma kilka znaczeń, niekiedy zupełnie od siebie różnych. Zanim więc przyjdzie się do jego napisania, ustalmy, o które pojęcie chodzi.

Po pierwsze, odwołanie jest środkiem kontroli merytorycznego rozstrzygnięcia organu administracji pierwszej instancji. Takie znaczenie nadaje mu Kodeks postępowania administracyjnego. W tym sensie mówi się odwołanie od decyzji administracyjnej czy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (odwołanie do sko). Odwołań takich jest zresztą znacznie więcej - żeby wymienić tylko odwołanie od decyzji marszałka województwa, odwołanie od decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, odwołanie od decyzji powiatowego urzędu pracy (pup), odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej, odwołanie od decyzji dyrektora szkoły, odwołanie od decyzji dyrektora izby skarbowej, odwołanie od decyzji wojewody, odwołanie od decyzji prezydenta miasta, odwołanie od decyzji burmistrza, odwołanie od decyzji wójta, odwołanie od decyzji dyrektora NFZ, odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego, odwołanie od decyzji inspektora sanitarnego, odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celnego, odwołanie od decyzji podatkowej, odwołanie od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, odwołanie od decyzji emerytalnej czy rentowej, odwołanie od decyzji budowlanej, odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy, odwołanie od decyzji o rozbiórce, odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania, odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania, odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę itd. W takiej sprawie przysługuje na ogół skarga do sądu administracyjnego, a potem jeszcze skarga kasacyjna.

Po drugie, stanowi w grę wchodzi odwołanie w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przysługuje ono od niezgodnej z przepisami ustawowymi czynności zamawiającego (dotyczącej np. przetargu) podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający był ustawowo zobowiązany. Takie odwołanie wnosi się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), zaś na orzeczenie KIO służy jeszcze skarga do sądu.

Po trzecie, prawu znane jest również odwołanie do sądu od decyzji organu rentowego (np. jednostki organizacyjnej ZUS czy prezesa KRUS, czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), odwołanie od decyzji prezesa UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), odwołanie od decyzji prezesa URE (Urzędu Regulacji Energetyki), odwołanie od decyzji prezesa UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej) i odwołanie od decyzji prezesa UTK (Urzędu Transportu Kolejowego).

Po czwarte, Kodeks cywilny za dopuszczalne uznaje odwołanie darowizny. Upraszczając, darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy pogorszył się znacznie, a wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Po piąte wreszcie, istnieje cała grupa "odwołań" funkcjonujących na co dzień w języku potocznym, choć w sensie prawnym używanie owego słowa w tych znaczeniach jest często czy to nieprawidłowe, czy to nieścisłe. Chodzi tu m.in. o odwołanie od wyroku, od decyzji ministra, od mandatu, od reklamacji, do ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania, od decyzji pracodawcy, od decyzji rzeczoznawcy (biegłego), od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, od decyzji gminy, od decyzji o zwolnieniu z pracy (por. jednak przepisy o odwołaniu od wypowiedzenia umowy o pracę) itp.

Jeżeli nie wiecie Państwo, jak napisać odwołanie bądź nie jesteście pewni, czy znaleziony w Internecie wzór przykładowego odwołania pasuje do Waszej sprawy i poszukujecie pomocy prawnika, proponuję kontakt.

adwokat Paweł Wrześniewski